Advertisment

የ 19 አመቱ ወጣት ታማሚ እናቱን ለማሳከም ሲል ዓመት ሙሉ ከለሊቱ 10 ሰዓት እየተነሳ ቀንበቀን 32 ኪሎሜትር በእግሩ ወደ ሥራ ሲመላልስ ያስተዋሉት የሥራ ባ

Loading...
2,436 Views
Published

የ 19 አመቱ ወጣት ታማሚ እናቱን ለማሳከም ሲል ዓመት ሙሉ ከለሊቱ 10 ሰዓት እየተነሳ ቀንበቀን 32 ኪሎሜትር በእግሩ ወደ ሥራ ሲመላልስ ያስተዋሉት የሥራ ባለደረቦቹ በርህራሄ መኪና ገዝተው ሲሰጡት የሚያሳይ ልብ የሚነካ ቪድዮ!